Cele i władze Fundacji

CELEM FUNDACJI jest:

1. Wprowadzanie i promowanie nowoczesnych i alternatywnych metod kształcenia,
wychowania i edukacji, zwłaszcza przyrodniczej, artystycznej i rozwoju osobistego w
oparciu o szacunek, empatię, zrozumienie i pasję.

2. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wspólne działania na rzecz rozwoju
kultury i ochrony środowiska przyrodniczego, a także promowanie stylu życia w
poszanowaniu środowiska.

3. Tworzenie form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kontakcie z przyrodą w
atmosferze pełnej szacunku i zrozumienia.

4. Prowadzenie ośrodka edukacyjno- warsztatowego dla dzieci i dorosłych, w którym będą oni
mogli kształcić się w dziedzinach wiedzy przyrodniczej, artystycznej i rozwoju osobistym.

Fundacja REALIZUJE SWOJE CELE przez:

1. Tworzenie miejsc, w których edukacja przebiega w sposób przyjazny odbiorcom.

2. Realizowanie edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem alternatywnych i nowoczesnych
metod poprzez tworzenie gier terenowych, warsztatów przyrodniczych, ośrodków
edukacyjnych, laboratoriów mobilnych, wypraw przyrodniczych.

3. Szkolenie trenerów edukacji przyrodniczej.

4. Tworzenie autorskich programów i scenariuszy warsztatowych dotyczących
przyrodniczych, środowiskowych, artystycznych form edukacji.

5. Tworzenie i wydawanie broszur, książek i innych form graficznych, które mają na celu
promowanie założeń fundacji, zwłaszcza postawy proprzyrodniczej i prośrodowiskowej.

6. Współpracę z osobami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, władzami
samorządowymi i rządowymi, a także instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

7. Tworzenie dokumentacji i archiwum działalności własnej i osób z Fundacją
współpracujących.

WŁADZE Fundacji:

prezeską Fundacji jest Anna Maria Makowska.